KẾ HOẠCH Tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với nhân dân

Thứ năm - 12/08/2021 10:35 424 0
   ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM QUANG
 
 

Số: 163 /KH-UBND
CỘNG HÒA  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
 
 

            Cẩm Quang, ngày 10 tháng 7  năm 2021
KẾ HOẠCH
Tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với nhân dân

Thực hiện nhiệm vụ năm “Dân vận chính quyền” và Quyết định 657- QĐ/TU, ngày 4/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân. UBND xã Cẩm Quang ban hành Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với nhân dân, nội dung cụ thể như sau:
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 1. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân, đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành của chính quyền nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân.
 2. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân, kịp thời phát hiện những vướng mắc, phát sinh để giải quyết và nghiên cứu đề xuất, bổ sung, điều chỉnh các chủ trương, chính sách, quy định phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
 3. Tạo điều kiện để nhân dân phát huy vai trò giám sát, kiểm tra đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trên tất cả lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, qua đó tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
 II. CHỦ TRÌ, ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG ĐỐI THOẠI
 1. Chủ trì đối thoại: Đồng chí Chủ tịch UBND xã.
2. Tham gia đối thoại:
 - Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND
 - Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.
 - Đại diện Ban Công an, Quân sự, cán bộ, công chức, chuyên môn giúp việc Đảng ủy, ủy ban.
- Các Đ/c Bí thư, thôn trưởng 10 thôn trên địa bàn.
 3. Thành phần đối tượng đối thoại:
 Người đứng đầu các chi Đoàn, chi Hội ở thôn và mỗi thôn cử 5 người nhân đang sống, học tập và lao động trên địa bàn xã tham gia.
 2 4. Nội dung đối thoại :
- Chủ tịch UBND xã thông báo cho nhân dân khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong 6 tháng đầu năm và những vấn đề quan trọng của địa phương thời gian gần đây.
 - Nhân dân tham gia hội nghị phát biểu, đóng góp với chính quyền về việc tổ chức triển khai và thực hiện các nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của HĐND. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự… tại địa phương. Việc thực hiện cải cách hành chính, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
 - Nghe ý kiến Nhân dân phản ánh về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu chính quyền trong quá trình thực thi nhiệm vụ, những vấn đề mà Nhân dân đề nghị cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
- Đồng chí Chủ tịch UBND trực tiếp trả lời và chỉ đạo, giải quyết vướng mắc, kiến nghị của Nhân dân trong quá trình đối thoại, những vấn đề chưa thể trả lời được thì hứa giải quyết sau khi kết thúc đối thoại theo thời gian quy định chậm nhất không quá 30 ngày, những nội dung vượt thẩm quyền xem xét, giải quyết, những nội dung phức tạp liên quan đến nhiều ngành phải có thời gian nghiên cứu, xem xét, giải quyết nhằm đảm bảo chính xác, khách quan, đúng quy trình, trình tự pháp luật thì phải thông báo cho người có ý kiến, kiến nghị biết về thời gian và trách nhiệm của cơ quan giải quyết.
5. Phương pháp đối thoại
- Đối thoại theo từng vấn đề, chủ đề và câu hỏi của Nhân dân, gắn việc tuyên truyền phổ biến pháp luật với giải thích và trả lời cho Nhân dân.
 - Đối thoại trên cơ sở dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, ưu tiên thời gian để Nhân dân phát biểu ý kiến, và ngược lại chủ trì đối thoại có thể hỏi lại Nhân dân.
 - Trong khi đối thoại, các câu hỏi phải trọng tâm, đúng chủ đề, nội dung cuộc đối thoại. Các câu hỏi ngoài nội dung, chủ trì có thể trả lời hoặc không trả lời tùy thuộc vào nội dung câu hỏi.
 6. Chương trình đối thoại
 - Văn phòng UBND nêu lý do, giới thiệu đại biểu, chương trình, nội quy của buổi đối thoại và cử thư ký ghi biên bản hội nghị.
 - Chủ tịch UBND xã báo cáo các nội dung đối thoại, trong đó chỉ rõ mục đích, yêu cầu, nội dung chủ yếu của cuộc đối thoại.
 - Nhân dân trực tiếp phát biểu ý kiến hoặc gửi câu hỏi cho chủ trì cuộc đối thoại thông qua thư ký hội nghị.
 - Chủ tịch UBND xã giải thích, trao đổi, tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân hoặc phân công lãnh đạo địa phương, cán bộ, công chức phụ 3 trách từng lĩnh vực chuyên môn trả lời ý kiến. Những vấn đề mà nhân dân có ý kiến tại hội nghị mà chưa được giải quyết, chủ trì sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng, tiếp tục nghiên cứu tham mưu, giải quyết kịp thời và trả lời sớm nhất cho người dân. Đối với các nội dung phản ánh nằm ngoài thẩm quyền của địa phương, người chủ trì có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ để kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết và trả lời cho nhân dân theo đúng quy định của Nhà nước.
 - Sau phần trả lời của chủ trì cuộc đối thoại, người dân tiếp tục trao đổi, phát biểu ý kiến để đi đến thống nhất kết luận cuối cùng.
 7. Thời gian, địa điểm tổ chức đối thoại
- UBND xã sẽ chỉ đạo các đơn vị thôn họp thôn để triển khai kế hoạch đối thoại giữa chủ tịch UBND với nhân dân của UBND xã và tiến hành tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến buổi đối thoại.
 - Thời gian từ ngày 27/8/2021 đến ngày 02/9/2021.
Địa điểm: Tại nhà văn hóa 10 thôn trên địa bàn.
 - UBND xã sẽ tổ chức buổi đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với nhân dân, dự kiến thời gian từ ngày 05/9/2021 đến 10/9/2021.
- Địa điểm: Hội trường UBND xã.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các ban ngành thuộc UBND.
 - Các lĩnh vực thuộc ban Công an, Quân sự, Tài chính, Địa chính, Chính sách xã hội, Tư pháp, dựa trên Kế hoạch tổ chức đối thoại của UBND xã tham mưu với chủ tịch các nội dung liên quan đến buổi đối thoại, để tổ chức buổi đối thoại thành công
. - Văn phòng UBND phối với MTTQ và các đơn vị có liên quan tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử gửi đến buổi đối thoại, chuẩn bị nội dung chương trình, phục vụ đối thoại, và tổng hợp báo cáo với UBND huyện sau khi kết thúc buổi đối thoại.
 - Đài phát thanh xã Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin, loa truyền thanh của xã, thôn về nội dung, thời gian, địa điểm tiếp xúc đối thoại cho nhân dân được biết chậm nhất 07 ngày trước ngày tiếp xúc, đối thoại.
 2. Các ban ngành đoàn thể, Ban công tác Mặt trận các thôn.
 - Tuyên truyền mục đích, yêu cầu của hội nghị đối thoại. Mời đại diện cán bộ, nhân dân của đơn vị mình tham gia hội nghị đối thoại.
 3. Cấp ủy, ban cán sự các thôn.
- Tổ chức họp thôn triển khai kế hoạch đối thoại của UBND xã, phân loại, tập hợp ý kiến gửi về UBND xã để tổng hợp trước thời gian đối thoại.
 4. Nhận được kế hoạch, UBND xã yêu cầu các ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.
 Trong thực hiện có gì vướng mắc báo cáo UBND qua Văn phòng UBND xã để giải quyết./.
 

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, HĐND,UBMTTQ xã;
- Chủ tịch, PCT. UBND xã;
- Các ban, ngành, cấp xã;
- Lưu: VT, TP
T.M ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHTrần Công Kỳ 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay133
  • Tháng hiện tại2,646
  • Tổng lượt truy cập43,001
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây