KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUÝ III NĂM 2021

Thứ năm - 12/08/2021 14:52 191 0
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM QUANG
Số: 238/KH-UBND
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Quang, ngày 12 tháng 7 năm 2021
 
KẾ HOẠCH
                                                  phổ biến giáo dục pháp luật quý III năm 2021


          Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 02/02/2021 của UBND xã Cẩm Quang về thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2021, Hướng dẫn số 03/HĐPBGDPL ngày 12/07/2021 của UBND huyện Cẩm Xuyên về hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật quý III. UBND xã Cẩm Quang xây dựng kế hoạch PBGDPL quý III với một  số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Triển khai đồng bộ, sâu rộng và kịp thời các văn bản pháp luật mới, quan trọng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, bám sát nhiệm vụ chính trị, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã nhà.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở trong công tác này.
- Gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận này trên địa bàn xã.
          II. NỘI DUNG
          - Tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định về xử lý hình sự, xử lý vi phạm hành chính các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại Bộ Luật Hình sự, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và các văn bản khác có liên quan.
          - Tuyên truyền kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,  kỷ niệm 190 năm thành lập (1831 - 2021) và 30 năm tái lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh.
- Tích cực tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được ban hành kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và truyền thông.
          -  Tiếp tục tuyên truyền các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại  kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11, Luật Cư trú, Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản pháp luật khác mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các quy định thuộc các lĩnh vực trọng tâm, quan trọng trong kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của huyện, các quy định về phòng chống cháy nổ, đất đai, môi trường, trật tự an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội …
Ngoài ra, cần chú trọng tuyên truyền các văn bản mới, các văn bản thiết thực đối với từng nhóm đối tượng như sau:
+ Đối với Nhân dân: Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng, Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/ 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;  Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp; Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh.
+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Nhân dân:
Các Nghị định của Chính phủ: Số 49/2021/NĐ-CP  ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Các Quyết định của UBND tỉnh: Số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Số 19/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền về cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
+ Đối với doanh nghiệp và người lao động:
Các Nghị định của Chính phủ: Số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; Số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021; Số 54/2021/NĐ-CP  ngày 21/5/2021 quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường; Số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/ 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Số 57/2021/NĐ-CP ngày 04/6/2021 bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình để thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ. Tiếp tục tăng cường truyên truyền pháp luật về lao động, bảo hiểm cho người lao động trong các doanh nghiệp.
+ Đối với phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường: Các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/03/2021 quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học; Số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông. Tiếp tục tuyên truyền Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/04/2019 Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; pháp luật về phòng chống ma túy, phòng chống tác hại của rượu, bia, an toàn giao thông, phòng chống xâm hại trẻ em và các văn bản pháp luật khác liên quan trực tiếp đến các em học sinh trong nhà trường.
III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP
1. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã:  triển khai phát bản tin tuyên truyền pháp luật với thời lượng 10 – 15 phút vào các ngày thứ 3, thứ 5.
2. Phối hợp tổ chức các hội nghị, sinh hoạt ngày pháp luật.
3. Phát tờ rơi, tờ gấp, tổ chức các cuộc hội nghị phổ biến pháp luật, lồng ghép phổ biến pháp luật thông qua các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải...
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Giao công chức Tư pháp nghiên cứu biên soạn tài liệu phổ biến các văn bản quy định tại mục II đảm bảo chất lượng, chịu trách về nội dung.
2. Giao công chức văn hóa thông tin và Đài truyền thanh xã tiếp nhận nội dung tài liệu từ công chức tư pháp để thu, phát trên hệ thống truyền thanh xã theo nội dung tại khoản 1 mục III kế hoạch này. Việc phát thanh phải được ghi vào nhật ký truyền thanh có xác nhận của lãnh đạo UBND xã và phần mềm quản lý truyền thanh.
3. Các đoàn thể: Đoàn TNCSHCM, Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, các thôn xóm và công chức văn phòng UBND xã, Tư pháp, văn hóa phối hợp thực hiện điểm 2 và 3 mục III của kế hoạch này.
Trên đây là Hướng dẫn công tác PBGDPL quý III năm 2021của UBND xã Cẩm Quang. Đề nghị các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Phòng tư pháp;
- TT. Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ;
- Các Ban ngành, đoàn thể;
- Cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn;
- Lưu: TP.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 
Hoàng Văn Thành

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay145
  • Tháng hiện tại2,658
  • Tổng lượt truy cập43,013
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây