UBND XÃ CẨM QUANG - CẨM XUYÊN

http://xacamquang.hatinh.gov.vn


KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUÝ II

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM QUANG

Số:       /KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Cẩm Quang, ngày 08 tháng 04 năm 2021
KẾ HOẠCH
Phổ biến giáo dục pháp luật quý II

Thực hiện công văn số 06/UBND ngày 07/04/2021 của UBND huyện Cẩm Xuyên về Hướng dẫn tuyên truyền PL quý II, thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2021, UBND xã hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, Các cơ quan, đơn vị đóng  trên địa bàn xã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Triển khai đồng bộ, sâu rộng và kịp thời các văn bản pháp luật mới, quan trọng được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, bám sát nhiệm vụ chính trị, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn xã.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và các ban, ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã trong công tác này.
II. NỘI DUNG
- Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về bầu cử theo hướng dẫn của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện tại văn bản số 04/PBPL ngày 04/3/2021, tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” nhằm phục vụ có hiệu quả việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn xã. - Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV và các Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11, bao gồm: Luật Cư trú, Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Luật Biên phỏng Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Thỏa thuận quốc tế, Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Luật Thủy sản (thực hiện theo Công văn số 1724/UBND-NL ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh).
Chú trọng phổ biến các văn bản pháp luật liên quan mật thiết đến đời sốngNhân dân như: các văn bản pháp luật về cấp căn cước công dân, chế độ chính sách, đất đai, giải phóng mặt bằng, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội... Ngoài ra, cần chú trọng tuyên truyền các văn bản mới, các văn bản thiết thực đối với từng nhóm đối tượng như sau:
+ Đối với Nhân dân:
Các Nghị định của Chính phủ: Số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; Số 14/2021/NĐ CP ngày 01/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi; Số 16 2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án; Số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; Số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; Số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Số 37/202I/NĐ-CP ngày 29/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; Số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; Số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã.
Các Thông tư : Số 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/ 01/ 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Số 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4 /2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Các Quyết định của UBND tỉnh: Số 04/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 ban hành “Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, Số 05/2021/QĐ-UBND ngày 09/22021 ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Số 06/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi năm 2020 trên địa bàn tỉnh...
+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Nhân dân:
Các Nghị định của Chính phủ: Số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; Số 25/2021/NĐ-CP ngày 24/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13/5/ 2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân; Số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.
Các Thông tư: Số 12/2021/TT-BQP ngày 28/01/2021 của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 170/2016/TT-BQP ngày 30/10/ 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giảng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng: Số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng; Số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân. Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh... Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về cáicách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
+ Đối với doanh nghiệp và người lao động: Các Nghị định của Chính phủ: Số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp; Số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/ 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu... Tiếp tục tăng cường truyền truyền pháp luật về lao động, bảo hiểm cho người lao động trong các doanh nghiệp.
+ Đối với phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường:
Các Nghị định của Chính phủ: Số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Số 13/202I/NĐ-CP ngày 01/3/2021 quy định về đối thoại với thanh niên, cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
Các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 02/02/2021 gồm: Số 012021/TT-BGDDT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Số 02/2021/TT-BGDDT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; Số 03/2021/TT BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập; Số 04/2021/TT BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương
viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập, Các Quyết định của UBND tỉnh ban hành ngày 25/02/2021 gồm: Số 09/2021/QĐ-UBND ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh; Số 08/2021/QĐ-UBND ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh; Số 10/2021/QĐ-UBND ban hành địnhmức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh; Số 11/2021/QĐ-UBND ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 quy định tiêu chỉ lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh...
Tiếp tục tuyên truyền Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/04/2019 Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, pháp luật về phòng chống ma túy, phòng chống tác hại của rượu, bia, an toàn giao thông, phòng chống xâm hại trẻ em và các văn bản pháp luật khác liên quan trực tiếp đến các em học sinh trong nhà trường.
Ngoài các văn bản nêu trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ yêu cầu quản lý, lựa chọn các nội dung khác thiết thực, phù hợp để tuyên truyền, phổ biến đến các đối tượng, địa bàn thuộc phạm vi quản lý.
Trên cơ sở văn bản này, đề nghị các Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn cụ thể, triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biển, giáo dục pháp luật huyện có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.
Trên đây là kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2021 của UBND xã Cẩm Quang đề nghị các ban, ngành, đoàn thể các đơn vị thôn xóm kịp thời triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Phòng tư pháp;
- TT. Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ;
- Các Ban ngành, đoàn thể;
- Cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn;
- Lưu: TP.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Thành

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây