QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ nguồn kế hoạch vốn ngân sách Trung ương  thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018

Thứ tư - 30/10/2019 10:47 110 0
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH


Số: 650 /QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ nguồn kế hoạch vốn ngân sách Trung ương
 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng  Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018; Quyết định số 1854/QĐ-BKHĐT ngày 21/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chi tiết dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình MTQG năm 2018;
Căn cứ Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;  
Căn cứ Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh về việc chuyển đổi vị trí, xây dựng mới các điểm Bưu điện Văn hóa xã gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 336/SKHĐT-TH ngày 07/02/2018 (kèm Văn bản số 64/STC-NSHX ngày 08/01/2018, số 208/STC-NSHX ngày 16/01/2018, số 602/STC-NSHX ngày 06/02/2018 của Sở Tài chính; Văn bản số 55/SNN-KHTC ngày 09/01/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn bản số 19/VPĐP-ĐPNV ngày 09/01/2018, số 62/VPĐP-ĐPNV ngày 05/02/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh); sau khi xin ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 54/HĐND ngày 27/02/2018,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ số tiền 258.300 triệu đồng (Hai trăm năm mươi tám tỷ, ba trăm triệu đồng) kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 (vốn đầu tư phát triển: 183.800 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 74.500 triệu đồng) cho các địa phương, đơn vị (như
Phụ lục 01, 02, 03, 04 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Sở Tài chính:
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Kho bạc
Nhà nước tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, giám sát các địa phương phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp và triển khai thực hiện, đảm bảo việc quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đối tượng và quy định hiện hành; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Chuyển nguồn vốn sang Kho bạc Nhà nước tỉnh để thực hiện giải ngân theo quy định.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo, đăng ký kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của Chương trình với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phân bổ chi tiết số vốn thực hiện các nội dung về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đối với các dự án có đủ thủ tục hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016.
- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển và triển khai thực hiện, đảm bảo việc quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đối tượng và quy định hiện hành, không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
3. Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện theo đúng quy định; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu tại Điều 1.
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:
- Phân bổ vốn đầu tư phát triển chi tiết cho các xã theo quy định tại
Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 và các quy định hiện hành; cân đối ngân sách cấp huyện, xã để hỗ trợ và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác bảo đảm đủ nguồn lực thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018; ưu tiên trả nợ, nếu còn nguồn mới cho phép bố trí dự án khởi công mới, tuyệt đối không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

- Phân bổ vốn sự nghiệp để thực hiện các nội dung được hỗ trợ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017, hướng dẫn của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và các quy định hiện hành.

5. Ủy ban nhân dân các xã:
- Phân bổ vốn đầu tư phát triển do tỉnh hỗ trợ cho các công trình, dự án và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017, bảo đảm nguyên tắc ưu tiên trả nợ công trình hoàn thành, chuyển tiếp, tuyệt đối không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản.
- Thực hiện các nội dung được hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017, hướng dẫn của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và các quy định hiện hành.

5. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương được giao kế hoạch vốn tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả và đảm bảo đúng quy định hiện hành, không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 và cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như  Điều 3;
- Ban Chỉ đạo, VPĐP TW xây dựng NTM (để b/c);
- Bí thư, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- UBND, BCĐ NTM các xã (do UBND cấp huyện sao gửi);
- Phó VP UBND tỉnh (theo dõi NL);
- Lưu: VT, TH, TKCT, NL1.
  Gửi: Văn bản giấy. (45b)
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


Đã ký


     Đặng Quốc Khánh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay70
  • Tháng hiện tại2,583
  • Tổng lượt truy cập42,938
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây