STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Công văn Số: 67/UBND ngày 27 tháng 05 26/05/2022 Về việc nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức
2 Số 129/UBND 26/05/2022 V/v tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính
3 Số 122/BC-UBND 23/05/2022 báo cáo kết quả
4 SỐ 49/QĐ-UBND 19/05/2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN TỰ KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022
5 343/BC-UBND 24/10/2021 BÁO CÁO KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP KHI GIẢI QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ CẨM QUANG THÁNG10 NĂM 2021
6 935/TL-BTC 13/10/2021 Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật”
7 319/BC-UBND 24/09/2021 BÁO CÁO KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP KHI GIẢI QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ CẨM QUANG THÁNG 9 NĂM 2021
8 219/BC-UBND 24/08/2021 BÁO CÁO
Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
khi giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
xã Cẩm Quang tháng 08 năm 2021
9 219/BUC-UBND 24/08/2021 BÁO CÁO KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP KHI GIẢI QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ CẨM QUANG THÁNG 8 NĂM 2021
10 217/TB-UBND 22/08/2021 ĐIỀU CHỈNH PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG KIỂM SOÁT PHÒNG CHỐNG DOCHJ BỆNH COVID -19
11 2555/CA-UBND 19/08/2021 V/V THIẾT LẬP CÁC CHỐT ĐỂ KIỂM SOÁT NGƯỜI RA, VÀO ĐỊA BÀN
12 2549/TB-UBND 19/08/2021 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC HUYỆN CẨM XUYÊN NĂM HỌC 2021 - 2022
13 5486/UBND-VX1 18/08/2021 Công văn về việc thực hiện các biên pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid - 19
14 212/UBND 18/08/2021 Công văn về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp để phòng chống dịch covid -19 tại các cơ sở bán thuốc lẻ
15 210/UBND 17/08/2021 Công văn về việc dừng hoạt động nhà hàng quán ăn uống để phòng chống dịch Covid-19
16 2498/UBND-YT 17/08/2021 Công văn về việc triển khai thực hiện văn bản số 5553/VPCP-KGVX ngày 12/8/2021 của Văn phòng chính phủ về phòng chống dịch Covid-19
17 207/UBND 16/08/2021 Về việc tạm dừng tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận Một cửa
18 2495/UBND-YT 16/08/2021 Công văn về việc quán triệt thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên
19 2489/UBND -YT 16/08/2021 Công văn về việc dừng hoạt động nhà hàng quán ăn uống để phòng chống dịch Covid-19
20 128QĐ-UBND 14/08/2021 CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021
21 2388 /UBND-KT&HT 08/08/2021 Tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và cơ sở kinh doanh thương mại
22 2379 /UBND-YT 07/08/2021 Điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid-19
23 183/BC-UBND 24/07/2021 BÁO CÁO
Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
khi giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
xã Cẩm Quang tháng 07 năm 2021
24 01 /QĐ-BCĐ 21/07/2021 QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban Điều hành
Khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn xã Cẩm Quang
25 29/KL-TU 21/07/2021 Kết luận của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc tiếp tục siết chặt kỷ luậ, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vụ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
26 QĐ-UBND 17/07/2021 QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CỐNG DỊCH BỆNH COVID -19
27 145/BC-UBND 24/06/2021 BÁO CÁO
Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
khi giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
xã Cẩm Quang tháng 06 năm 2021
28 1929/QĐ-UBND 22/06/2021 Về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025
29 245 21/06/2021 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC DỊCH VỊU CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ TĨNH
30 245/QĐ-STP 21/06/2021 Công bố danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh
31 111/BC-UBND 24/05/2021 BÁO CÁO
Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
khi giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
xã Cẩm Quang tháng 05 năm 2021
32 86/BC-UBND 24/04/2021 BÁO CÁO
Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
khi giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
xã Cẩm Quang tháng 04 năm 2021
33 59/BC-UBND 23/03/2021 BÁO CÁO
Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
khi giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
xã Cẩm Quang tháng 01 năm 202
34 48/KH-UBND 09/03/2021 Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021
35 39/BC-UBND 24/02/2021 BÁO CÁO
Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
khi giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
xã Cẩm Quang tháng 01 năm 202
36 18/KH-UBND 24/01/2021 Kế hoạch Cải cách hành chính xã Cẩm Quang năm 2021
37 19/BC-UBND 24/01/2021 BÁO CÁO
Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
khi giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
xã Cẩm Quang tháng 01 năm 202
38 18 /KH-UBND 18/01/2021 Kê hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của xã Cẩm Quang năm 2021
39 05/TB-UBND 07/01/2021 THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2021
40 02/QĐ-UBND 03/01/2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ XÃ CẨM QUANG
41 15/CT-TTG 26/03/2020 Về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phong, chống Covid - 19
42 879/QĐ-BYT 11/03/2020 về việc ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid -19
43 878/QĐ-BYT 11/03/2020 V/v ban hành "hướng dẫn cách ly y tế tại cở sở cách ly tập tập trung phòng chống dịch Covid - 19"
44 26/NQ-HĐND 31/10/2019 Phê duyệt dự toán bổ sung thu chi ngân sách năm 2019
45 3873/QĐ-UBND 30/09/2019 V/v phê duyệt quy hoạch tổn mặt bằng sử dụng đât sân vận động thôn 7, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên
46 85/QĐ-UBND 18/09/2019 Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019
47 82/QĐ-UBND 09/09/2019 Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019
48 76/QĐ-UBND 09/08/2019 Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc
49 25/NQ-HĐND 04/07/2019 Phê chuẩn tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019
50 20/2019/QĐ-UBND 18/04/2019 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG VỤ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay149
  • Tháng hiện tại2,662
  • Tổng lượt truy cập43,017
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây