STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 250/BC-UBND 24/09/2022 Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
khi giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
xã Cẩm Quang tháng 9 năm 2022
2 Số 178/BC-UBND 27/07/2022 BÁO CÁOKết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Quang tháng 7 năm 2022
3 Số: 153/BC-UBND 26/06/2022 Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Quang tháng 6 năm 2022
4 68/QĐ-UBND 17/06/2022 V/v khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu giai đoạn 2017 -2022
5 Công văn Số: 67/UBND ngày 27 tháng 05 27/05/2022 Về việc nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức
6 Số 129/UBND 27/05/2022 V/v tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính
7 Số 122/BC-UBND 24/05/2022 báo cáo kết quả
8 SỐ 49/QĐ-UBND 20/05/2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN TỰ KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022
9 29/KH-UBND 01/03/2022 KẾ HOẠCH
Phát động các phong trào thi đua năm 2022
10 33/KH-UBND 21/02/2022 KẾ HOẠCH
Triển khai công tác phòng chống tham nhũng năm 2022
11 Số: 27/KH-UBND 17/02/2022 KẾ HOẠCH
Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CHCC năm 2021
12 18/KH-UBND 18/01/2022 kế hoạch số 18 /KH-UBND ngày 18/01/2022 về
Cải cách hành chính xã Cẩm Quang năm 2022
13 343/BC-UBND 25/10/2021 BÁO CÁO KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP KHI GIẢI QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ CẨM QUANG THÁNG10 NĂM 2021
14 935/TL-BTC 14/10/2021 Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật”
15 319/BC-UBND 25/09/2021 BÁO CÁO KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP KHI GIẢI QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ CẨM QUANG THÁNG 9 NĂM 2021
16 219/BC-UBND 25/08/2021 BÁO CÁO
Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
khi giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
xã Cẩm Quang tháng 08 năm 2021
17 219/BUC-UBND 25/08/2021 BÁO CÁO KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP KHI GIẢI QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ CẨM QUANG THÁNG 8 NĂM 2021
18 217/TB-UBND 23/08/2021 ĐIỀU CHỈNH PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG KIỂM SOÁT PHÒNG CHỐNG DOCHJ BỆNH COVID -19
19 2555/CA-UBND 20/08/2021 V/V THIẾT LẬP CÁC CHỐT ĐỂ KIỂM SOÁT NGƯỜI RA, VÀO ĐỊA BÀN
20 2549/TB-UBND 20/08/2021 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC HUYỆN CẨM XUYÊN NĂM HỌC 2021 - 2022
21 5486/UBND-VX1 19/08/2021 Công văn về việc thực hiện các biên pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid - 19
22 212/UBND 19/08/2021 Công văn về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp để phòng chống dịch covid -19 tại các cơ sở bán thuốc lẻ
23 210/UBND 18/08/2021 Công văn về việc dừng hoạt động nhà hàng quán ăn uống để phòng chống dịch Covid-19
24 2498/UBND-YT 18/08/2021 Công văn về việc triển khai thực hiện văn bản số 5553/VPCP-KGVX ngày 12/8/2021 của Văn phòng chính phủ về phòng chống dịch Covid-19
25 207/UBND 17/08/2021 Về việc tạm dừng tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận Một cửa
26 2495/UBND-YT 17/08/2021 Công văn về việc quán triệt thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên
27 2489/UBND -YT 17/08/2021 Công văn về việc dừng hoạt động nhà hàng quán ăn uống để phòng chống dịch Covid-19
28 128QĐ-UBND 15/08/2021 CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021
29 2388 /UBND-KT&HT 09/08/2021 Tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và cơ sở kinh doanh thương mại
30 2379 /UBND-YT 08/08/2021 Điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid-19
31 183/BC-UBND 25/07/2021 BÁO CÁO
Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
khi giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
xã Cẩm Quang tháng 07 năm 2021
32 01 /QĐ-BCĐ 22/07/2021 QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban Điều hành
Khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn xã Cẩm Quang
33 29/KL-TU 22/07/2021 Kết luận của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc tiếp tục siết chặt kỷ luậ, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vụ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
34 QĐ-UBND 18/07/2021 QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CỐNG DỊCH BỆNH COVID -19
35 145/BC-UBND 25/06/2021 BÁO CÁO
Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
khi giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
xã Cẩm Quang tháng 06 năm 2021
36 1929/QĐ-UBND 23/06/2021 Về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025
37 245 22/06/2021 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC DỊCH VỊU CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ TĨNH
38 245/QĐ-STP 22/06/2021 Công bố danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh
39 111/BC-UBND 25/05/2021 BÁO CÁO
Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
khi giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
xã Cẩm Quang tháng 05 năm 2021
40 86/BC-UBND 25/04/2021 BÁO CÁO
Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
khi giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
xã Cẩm Quang tháng 04 năm 2021
41 59/BC-UBND 24/03/2021 BÁO CÁO
Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
khi giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
xã Cẩm Quang tháng 01 năm 202
42 48/KH-UBND 10/03/2021 Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021
43 39/BC-UBND 25/02/2021 BÁO CÁO
Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
khi giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
xã Cẩm Quang tháng 01 năm 202
44 18/KH-UBND 25/01/2021 Kế hoạch Cải cách hành chính xã Cẩm Quang năm 2021
45 19/BC-UBND 25/01/2021 BÁO CÁO
Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
khi giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
xã Cẩm Quang tháng 01 năm 202
46 18 /KH-UBND 19/01/2021 Kê hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của xã Cẩm Quang năm 2021
47 05/TB-UBND 08/01/2021 THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2021
48 02/QĐ-UBND 04/01/2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ XÃ CẨM QUANG
49 15/CT-TTG 27/03/2020 Về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phong, chống Covid - 19
50 879/QĐ-BYT 12/03/2020 về việc ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid -19
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay699
  • Tháng hiện tại2,591
  • Tổng lượt truy cập69,787
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây